EKOEWOLUCJA

Utrudnienia dla przedsiębiorców w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska dotyczących pól elektromagnetycznych.

Utrudnienie ze względu na lokalizację prowadzenia działalności
Utrudnieniem lub uniemożliwieniem prowadzenia działalności może być zamiar jej prowadzenia na terenach, gdzie stopień ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi jest wysoki, i w praktyce będzie uniemożliwiał lokalizację przedsięwzięć generujących nadmierne ilości tych pól. Niemniej istnieją możliwość realizacji przedsięwzięć emitujących ponadnormatywne ilości pól elektromagnetycznych, ale mogą one być realizowane tylko na określonych obszarach.

Utrudnienie ze względu na konieczność dokonania zgłoszenia
Utrudnieniem w rozpoczęciu działalności w przypadku niektórych instalacji może być obowiązek dokonania zgłoszenia tego faktu. Obowiązek ten jest uzależniony od rodzaju instalacji oraz od napięcia znamionowego lub mocy, które są w przepisach precyzyjnie zdefiniowane. Równie precyzyjnie wskazane są sytuacje, kiedy takie zgłoszenia nie jest wymagane pomimo spełnienia wymienionych wcześniej warunków.

Utrudnienie ze względu na konieczność wykonywania pomiarów
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być obowiązek wykonywania przez przedsiębiorcę pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w przypadku określonych instalacji i urządzeń. Obowiązek ten jest zależny od ich napięcia znamionowego lub mocy. Czas wykonywania pomiarów jest również ściśle określony.

OFERTA EKOEWOLUCJA

  • Sprawdzenie możliwości lokalizacji i wykonywania działalności przez przedsiębiorcę z uwagi na ograniczenia nałożone przepisami o emisji pół elektromagnetycznych.
  • Dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń instalacji i urządzeń.
  • Wykonywanie pomiarów pół elektromagnetycznych.
  • Określenie zasad postępowania w związku z emisją pół elektromagnetycznych wraz z przygotowaniem szczegółowej instrukcji w tym zakresie.

Ekoewolucja © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.