EKOEWOLUCJA

Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być obowiązek ponoszenia opłat popularnie zwanych opłatami ekologicznymi.

W praktyce opłaty te mają różne nazwy, nie zawsze kojarzące się z ochroną środowiska, jedna bez wyjątku wszystkie one służą temu celowi. Opłaty te wynikają z różnych przepisów i możemy podzielić na pięć zupełnie niezależnych grup:

 • opłaty za korzystanie z naturalnych zasobów środowiska,
 • opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska,
 • opłaty za niszczenie środowiska,
 • opłaty produktowe,
 • opłaty depozytowe,
 • opłaty administracyjne.

Opłaty za korzystanie z naturalnych zasobów środowiska
Są to opłaty za wykorzystywanie naturalnych zasobów środowiska w prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczą one:

 • poboru wód,
 • korzystania z wód na cele rybackie,
 • użytkowania gruntów pokrytych wodami,
 • wydobywania kopalin.

Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska
Jest to rodzaj opłat najbardziej zrozumiały ze względu na zasadę ich ponoszenia. Sprowadza się on do płacenia za to, że otaczające środowisko jest zatruwane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Ten rodzaj opłat dotyczy:

 • wprowadzania ścieków do środowiska,
 • wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza,
 • składowania odpadów.

Opłaty za niszczenie środowiska.
Ten rodzaj opłat ponoszony jest, jeżeli w związku koniecznością prowadzenia działalności przedsiębiorca jest zmuszony do zniszczenia zasobów środowiskowych. Opłaty te dotyczą:

 • usuwania drzew,
 • usuwania krzewów,
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 • wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Opłaty produktowe
Jest to najmniej zrozumiały rodzaj z pośród wszystkich opłat. Opłaty produktowe związane są z wprowadzaniem na rynek określonych rodzajów produktów. Jest to jedyny rodzaj opłat, których wysokość dzięki podjęciu odpowiednich działań organizacyjnych lub technicznych można w istotny sposób zmniejszyć. Produktami tymi są:

 • baterie i akumulatory,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • opakowania,
 • oleje,
 • smary,
 • opony.

Opłaty depozytowe
Jest to jedyny rodzaj opłaty podlegający zwrotowi po spełnieniu określonych wymagań. Dotyczą one:

 • akumulatorów,
 • pojazdów (tzw. opłata recyklingowa).

Opłaty administracyjne
Opłaty administracyjne ponoszone są w związku uzyskiwaniem decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Ich wysokość jest uzależniona od przedmiotu decyzji oraz od podmiotu ubiegającego się o nią.

OFERTA EKOEWOLUCJA

 • Identyfikacja konieczności ponoszenia opłat przez przedsiębiorcę,
 • Prognozowanie opłat.
 • Minimalizacja opłat.
 • Rozliczanie opłat.
 • Przygotowywanie sprawozdań o opłatach dla urzędów.
 • Określenie zasad naliczania opłat dla przedsiębiorcy z uwzględnieniem specyfiki jego działalności wraz z przygotowaniem szczegółowej instrukcji w tym zakresie.

Ekoewolucja © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.