EKOEWOLUCJA

Utrudnienia dla przedsiębiorców w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska dotyczących hałasu.

Utrudnienie ze względu na lokalizację prowadzenia działalności
Utrudnieniem lub uniemożliwieniem prowadzenia działalności może być zamiar jej prowadzenia na terenach, gdzie stopień ochrony środowiska przed hałasem jest bardzo wysoki, i w praktyce będzie uniemożliwiał lokalizację przedsięwzięć generujących nadmierny hałas. Niemniej istnieją możliwość realizacji przedsięwzięć emitujących ponadnormatywne ilości hałasu, ale mogą one być realizowane tylko na określonych obszarach i przy spełnieniu określonych warunków.

Utrudnienie ze względu na konieczność uzyskania decyzji administracyjnej
Utrudnieniem w rozpoczęciu działalności w przypadku niektórych rodzajów przedsięwzięć może być obowiązek zawarcia we wniosku o wydanie pozwolenia, informacji o prognozowanej wielkości emisji hałasu, oraz o akustycznym oddziaływaniu tego hałasu na otaczające tereny. W takim przypadku należy już na etapie projektowym określić rozkład czasu pracy źródeł hałasu w ciągu doby, co jest szczególnie niebezpieczne w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa w pełnym cyklu produkcyjnym. Nieprawidłowa prognoza będzie skutkowała przekroczeniem emisji hałasu co w konsekwencji może doprowadzić do wstrzymania działalności przedsiębiorcy.

Utrudnienie ze względu na konieczność wykonywania pomiarów
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być obowiązek wykonywania przez przedsiębiorcę pomiarów hałasu. Mogą to być zarówno pomiary ciągłe jak i okresowe, a będzie to zależało od charakteru prowadzonej działalności.

Utrudnienie ze względu na poniesienie dodatkowych nakładów finansowych
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być konieczność zastosowania przez przedsiębiorcę kosztownych rozwiązań technicznych, zapewniających właściwe warunki akustyczne na terenach, na które oddziałuje prowadzona przez niego działalność. Wielkość nakładów będzie zależała od ilości emitowanego hałasu oraz od rodzaju terenu na który emisja ta będzie oddziaływać. Na niektóre tereny można emitować większe ilości hałasu, a na niektóre mniejsze. Koszty te mogą być ponoszone już na początku realizacji przedsięwzięcia, a także, co jest bardziej niebezpieczne dla przedsiębiorcy, również w trakcie prowadzenia działalności. Z tym drugim przypadkiem mamy do czynienie, jeżeli w wyniku pomiarów przeprowadzonych przez organ kontrolny zostaną stwierdzone przekroczenia wielkości emitowanego hałasu, i przedsiębiorca otrzyma decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Niezastosowanie się do warunków określonych w decyzji będzie skutkowało wstrzymaniem dalszej działalności.

OFERTA EKOEWOLUCJA

  • Sprawdzenie możliwości lokalizacji i wykonywania działalności przez przedsiębiorcę z uwagi na ograniczenia nałożone przepisami o emisji hałasu.
  • Uzyskanie decyzji administracyjnych dla prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, w których istnieje konieczność odniesienia się do kwestii hałasu emitowanego przez przedsiębiorcę.
  • Wykonywanie pomiarów hałasu.
  • Określenie zasad postępowania w związku z emisją hałasu wraz z przygotowaniem szczegółowej instrukcji w tym zakresie.

Ekoewolucja © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.